โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่ 10 บ้านควนสูง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

083 6342944

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  นางสาวธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางสาวปราณี ละมันชาติ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นางอาภรณ์ แก้วประดับเพชร
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวซูไรยา บีดิง
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


  นางสาวนิศาพร ไภนิคม
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  ว่าที่ ร.ต.หญิงอุมาริน เศวตเวช
  ครู (พนักงานงานราชการ)

  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


  นางสาวชลธิชา ซื่อสัตย์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวอชิรญา ปั้นก้อง
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


  นางสาวสุภาวิตา แสงจันทร์
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย