โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่ 10 บ้านควนสูง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

083 6342944

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนสูง

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
5
5
10
1
อนุบาล 2
6
0
6
1
อนุบาล 3
2
4
6
1
รวม อนุบาล
13
9
22
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
3
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
4
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
6
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
0
2
1
รวมประถม
23
18
41
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
3
6
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3
4
7
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
9
11
20
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
38
83
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564