โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่ 10 บ้านควนสูง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

083 6342944

โรงเรียนบ้านควนปราง

นางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนสูง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนสูง

โรงเรียนบ้านควนสูงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ฝาขัดแแตะ เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแหลมดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ (ได้รับบริจาคที่ดินจากนายถวิล กลุ่มเกลี้ยง นายวรรณ ปานมี รวม ๖ ไร่ นายประสิทธิ์ รอดทุกข์ ซื้อบริจาค ๑ ไร่ ประชาชนในพื้นที่รวมเงินซื้อบริจาคอีก ๓ ไร่เศษ การเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด ๓๕ คน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีครูทำการสอน ๒ คน คือนายบรรยง สงสมอ ครูใหญ่และนายเกรียงไกร วุฒิระวัฒน์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๒๔ โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านควนสูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๘๑ คน มีข้าราชการครู ๕ คน ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน พนักงานราชการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน บริหารงานโดยนางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์